DNV GL

Postupak suspenzije i povlačenja certifikata

Certification by DNV GL

Suspenzija: Ograničeno vrijeme poništenja certifikata.

Povlačenje: Trajno poništenje certifikata.

Pokretanje suspenzije ili povlačenja 

1.Certificiran sustav upravljanja kontinuirano ne uspijeva zadovoljiti zahtjeve certifikata, npr.:

  •     Nemogućnost zatvaranja prepoznatih nesukladnosti,
  •     Sustav upravljanja ne odražava trenutnu organizaciju i procese, npr. kao rezultat promjena, akvizicije ili diverzifikacije i sl.,
  •     Veći dio sustava upravljanja nije implementiran
2.Nadzorni audit i recertifikacija nisu održani u predviđenom vremenskom periodu.

3.Kršenje uvjeta iz ugovora o certifikaciji sustava upravljanja, poput:

  •     Neplaćanje,
  •     Neodgovarajuća upotreba certifikacijske markice i reference na certifikaciju.

4.Kupac dobrovoljno zatraži privremenu suspenziju.

5.Dokazi primljeni od strane vlasti koji bi mogli utjecati na status certifikata, poput:

    Dokaz o nesukladnosti zakonskim/pravnim zahtjevima, relevantnim za certificirani sustav upravljanja,

    Dokaz o neučinkovitom sustavu upravljanja u slučaju ozbiljnijih incidenata/nezgoda. 

Uprava i odgovorno osoblje unutar DNV GL Business Assurance-a koji su izdali certifikat će odlučiti o radnjama koje će se poduzeti, temeljem izvještaja i uzimajući u obzir postojeće dokaze. Ukoliko se odluči o pokretanju suspenzije, proces će se odvijati kako je dalje navedeno. Suspenzija certifikata se uobičajeno inicira kao prvi korak, kojeg slijedi povlačenje ukoliko se pitanje ne riješi unutar unaprijed predviđenog vremenskog roka. Ovisno o težini slučaja, DNV GL Business Assurance može odlučiti o direktnom povlačenju certifikata.  Gdje je pogreška sustava upravljanja povezana sa specifičnim dijelom organizacije, specifičnim proizvodima i sl. DNV GL Business assurance može uzeti u obzir smanjenje opsega certifikata kao alternativu suspenziji. DNV GL Business Assurance može, također, odlučiti samo izdati upozorenje da se razmatra suspenzija certifikata.


Suspenzija

Odluka o suspenziji će se komunicirati klijentu pismenim putem. Formalno pismo mora uključivati:

• Izjavu o odluci za suspenziju certifikata uz objašnjenje situacije, razloge i reference na objektivne dokaze 

• Pravo na odgovor i žalbu na odluku. Uobičajeno je vrijeme od 10 radnih dana tijekom kojih se klijent može žaliti. Žalba i pismo se mogu uputiti kroz proceduru za reklamacije.  

• Datum početka suspenzije (uobičajeno, od datuma primitka pisma) 

• Uvjeti i rok do kojeg se može poništiti suspenzija, te posljedice ukoliko se tražene radnje ne poduzmu 

• Popratne radnje od strane DNV GL Busineess Assurance kako bi se ustanovilo da su uvjeti ispunjeni i popravne radnje  poduzete.

• Izjava da je certifikat nije važeći tijekom suspenzije i da je korištenje marketinškog materijala sa referencama na certifikat zabranjeno tijekom trajanja suspenzije    

• Izjava da će i kupac i DNV GL Business Assurance obavijestiti sve zainteresirane strane da je certifikat suspendiran

Vrijeme trajanja suspenzije neće biti dulje od 6 mjeseci.


Praćenje 

​DNV GL Business Assurance će potvrditi da su svi uvjeti zadovoljeni i da su tražene korektivne radnje implementirane. 

Ovisno o ovoj potvrdi, DNV GL Business Assurance će poduzeti slijedeće korake:

• Objaviti pozitivan rezultat, poništiti suspenziju i potvrditi valjanost certifikata

• Objaviti negativan rezultat prema nemogućnosti da se riješi pitanje zbog kojeg je inicirana suspenzija. Ova situacija će, normalno, rezultirati u trajnom povlačenju certifikata (vidi dolje).

U oba slučaja klijent će primiti pismo sa objavljenim rezultatom.


Povlačenje

Povlačenje certifikata će se inicirati kada:  

• Klijent ne ispunjava uvjete suspenzije  

• Suspenzija nije uzeta u obzir kao primjerena radnja. 

Odluka o povlačenju certifikata će biti formalno iskomunicirana kupcu uključujući zahtjeve o:  

• Zabrani upotrebe certifikacijske markice i bilo kakvih drugih referenci na certifikat 

• Vraćanju certifikata i kopija DNV GL Business Assurance-u  


Klijent ima pravo žalbe. Žalba se može provesti kroz proceduru za žalbe.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas