Skip to content

Upravljanje rizicima-3. Modul Akademije izvrsnosti

Organizacije svih vrsta suočavaju se s vanjskim i unutarnjim čimbenicima koji mogu utjecati na ostvarenje željenih poslovnih rezultata i ciljeva.

Usvajanjem pristupa upravljanja temeljenog na rizicima i prilikama na nivou procesa i cjelokupne organizacije, ona postaje proaktivna te orijentirana s jedne strane prevenciji i djelovanju na rizike, a s druge na kontinuirane procjene prilika. Na taj se način izravno kroz cjelokupnu organizaciju i sve njene procese promovira kontinuirano poboljšavanje.

Bilo kakva neizvjesnost u poslovanju predstavlja rizik, upravo je stoga u novim normama sustava upravljanja stavljen dodatan naglasak na potrebu raspolaganja činjenicama (kontekst, analize, zainteresirane strane) i razmišljanju temeljenom na rizicima. Iako je i do sada potreba za upravljanjem rizicima bila neizravno naglašena u normama, sada postaje njen eksplicitan dio.

Strukturirani pristup prepoznavanju rizika i upravljanju njima mijenja poziciju s one obrambene ili pasivne, na aktivnu u kojoj rizik u pojedinim situacijama može postati i nova poslovna prilika. Pritom je glavni zadatak prije svega zaštita imovine i vrijednosti tvrtke, a potom i stvaranje nove dodatne vrijednosti ukoliko takav pristup iskoristimo za prepoznavanje novih prilika.
Upravljanje rizicima odnosi se kako na operativne nivoe opipljivih rizika tako i na one strateške.  Mnogi se vodiči, smjernice i norme bave upravljanjem rizicima, no još uvijek vrlo velik broj organizacija u svijetu nije s njima upoznat i ne koristi ih.
Naš Modul Upravljanje rizicima upravo je namijenjen boljem razumijevanju važnosti rizika te načinu primjene dobrih praksi upravljanja rizicima. 

Teme koje Modul obrađuje:

- Što je rizik

- Koraci u upravljanju rizikom 

- Identifikacija rizika 

- Tehnike i alati za upravljanje rizikom 

                                                                     
Sudionici će dobiti informacije potrebne za razumijevanje sustava upravljanja temeljenog na rizicima. Ujedno će dobiti uvid u norme, smjernice i vodiče koji su koristan alat pri primjeni upravljanja rizicima.

Usvajanjem pristupa upravljanja temeljenog na rizicima i prilikama na nivou procesa i cjelokupne organizacije, ona postaje proaktivna te orijentirana s jedne strane prevenciji i djelovanju na rizike, a s druge na kontinuirane procjene prilika. Na taj se način izravno kroz cjelokupnu organizaciju i sve njene procese promovira kontinuirano poboljšavanje.

Bilo kakva neizvjesnost u poslovanju predstavlja rizik, upravo je stoga u novim normama sustava upravljanja stavljen dodatan naglasak na potrebu raspolaganja činjenicama (kontekst, analize, zainteresirane strane) i razmišljanju temeljenom na rizicima. Iako je i do sada potreba za upravljanjem rizicima bila neizravno naglašena u normama, sada postaje njen eksplicitan dio.

Strukturirani pristup prepoznavanju rizika i upravljanju njima mijenja poziciju s one obrambene ili pasivne, na aktivnu u kojoj rizik u pojedinim situacijama može postati i nova poslovna prilika. Pritom je glavni zadatak prije svega zaštita imovine i vrijednosti tvrtke, a potom i stvaranje nove dodatne vrijednosti ukoliko takav pristup iskoristimo za prepoznavanje novih prilika.
Upravljanje rizicima odnosi se kako na operativne nivoe opipljivih rizika tako i na one strateške.  Mnogi se vodiči, smjernice i norme bave upravljanjem rizicima, no još uvijek vrlo velik broj organizacija u svijetu nije s njima upoznat i ne koristi ih.
Naš Modul Upravljanje rizicima upravo je namijenjen boljem razumijevanju važnosti rizika te načinu primjene dobrih praksi upravljanja rizicima. 

Teme koje Modul obrađuje:

- Što je rizik

- Koraci u upravljanju rizikom 

- Identifikacija rizika 

- Tehnike i alati za upravljanje rizikom 

                                                                     
Sudionici će dobiti informacije potrebne za razumijevanje sustava upravljanja temeljenog na rizicima. Ujedno će dobiti uvid u norme, smjernice i vodiče koji su koristan alat pri primjeni upravljanja rizicima.