Tranzicija na novo izdanje SA8000 norme

SA8000 je norma za certifikaciju radnog okruženja u organizacijama koja ima za cilj osigurati etičko ponašanje organizacija koje ju implementiraju na način da definira principe i zahtjeve vezane za rad ljudi i prava radnika, uključujući i uvjete zdravlja i sigurnosti radnih mjesta.

Od 15.svibnja 2016. svi certifikacijski auditi odrađuju se prema novoj verziji norme SA8000 iz 2014. godine. One organizacije koje već posjeduju certifikat SA8000 imaju tranzicijski period do 30.lipnja 2017. za prijelaz na novu normu.  S 1.srpnjem 2017. svi će certifikati izdani prema normi SA8000:2008 postati nevažeći.
Nova verzija norme donosi značajne promjene u zahtjevima 03 i 09. Ostali su zahtjevi tek djelomično izmijenjeni. Uveden je i novi Social FingerPrint, program indikatora i alata osmišljenih za podršku organizacijama u razumijevanju, evaluaciji i mjerenju njihove socijalne održivosti. Njegova primjena dio je certifikacijskog procesa i ujedno pomaže organizacijama u učenju za potrebe daljnjih poboljšanja. Cilj je zajednički s neovisnim auditorom identificirati snage i slabosti sustava upravljanja te omogućiti organizaciji da primijeni potrebna poboljšanja.
 

SA8000 dokumenti

 

Norma SA8000:2014

 

Certifikacija SA8000