DNV GL

HACCP

HACCP

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

​HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) je međunarodno priznata metoda koja pomaže tvrtkama u prehrambenoj industriji kako bi identificirali rizike u očuvanju prehrambene sigurnosti, spriječili opasnosti i osigurali zakonsku sukladnost.

HACCP metodologija je strukturiran i preventivni pristup prehrambenoj sigurnosti koji optimizira napore kako bi  se potrošaču osigurala sigurna hrana. Ona je obavezna u nekoliko zemalja uključujući SAD i unutar EU-a. Učinkovit sustav upravljanja prehrambenom sigurnošću dati će Vam podršku u naporima kako bi zaštitili sigurnost hrane i smanjili povezane troškove, te osigurali  zakonsku usklađenost. Neovisna certifikacija pokazuje Vašu opredjeljenost za prehrambenu sigurnost.

Što je HACCP metoda?

HACCP je alat za upravljanje rizicima posebno dizajniran za prehrambenu industriju izrađen od strane Povjereništva za Codex Alimentarius, udružen sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).


Upravljanja rizicima uključuje:

 • Procjenu rizika
 • Mogućnost procjene upravljanjem rizicima 
 • Primjenu odluka uprave
 • Praćenje i pregled

U kontekstu prehrambenog  sektora, HACCP može biti: 

 • Korektivan: Kada su ciljevi za prehrambenu sigurnost uspostavljeni od strane Codex-a ili nacionalnih tijela za procjenu rizika, oni mogu biti usvojeni od strane industrije. Primjenom HACCP-a  industrija osigurava ispunjavanje ciljeva prehrambene sigurnosti.
 • Preventivan: Analiza i identifikacija potencijalnih opasnosti koje moraju biti pod kontrolom kako bi se spriječile potencijalne štete za potrošače.

Zašto je certifikacija dobra za moje poslovanje? 

Potencijalne koristi HACCP-s su brojne, ali najznačajnije je poboljšanje u provedbi prehrambene sigurnosti i  osiguranje zakonske usklađenosti. Krajnji cilj sustava je osigurati prehrambenu sigurnost pomoću  utvrđivanja kritičnih točki, i njihovo upravljanje umjesto niske učinkovitosti te retroaktivne kontrole kvalitete.


Certificiranje prema HACCP zahtjevima omogućuje Vašoj organizaciji da:

 • Poveća povjerenje kupaca, pokazujući da je hrana proizvedena pomoću sigurnih procesa
 • Dokaže da ste  poduzeli  sve razumne mjere opreza kako bi jamčili proizvodnju sigurne hrane
 • Omogući korisnicima da zahtijevaju ocjenjivanje  i certifikaciju dobavljača, ako djeluju u zemlji s zakonodavnim  mjerama za prehrambenu sigurnost 
 • Smanjuje broj audita provodenih od strane kupaca, čime štedi vrijeme i smanjuje povezane troškove
 • Smanjuje  proizvodnju otpada i povlačenje proizvoda
 • Unapređuje odnose s tijelima za prehrambenu sigurnost
 • Poboljšava učinkovitost

Certifikacija prema HACCP zahtjevima osigurava učinkovit način komuniciranja sa svim zainteresiranim stranama. To je važan element u dokazivanju obveza za sigurnost hrane u korporativnom upravljanju, korporativnoj odgovornosti i financijskom izvještavanju.

 

Kako se pripremiti za certifikaciju? 

Preventivni način razmišljanja je stav koji Vam omogućava da postignete značajne rezultate.

Proces uključuje:

 • Identifikaciju opasnosti za prehrambenu sigurnost i značajne rizike
 • Identifikacija mjera kontrole za otklanjanje opasnosti relevantnih za prehrambenu sigurnost ili smanjivanje  na prihvatljivu razinu
 • Definiranje parametara rada potrebnih da se osigura učinkovita mjere kontrole, uključujući nadzor postupaka i korektivnih mjera u slučaju kvara.
 • Potvrda kontrolnih mjera
 • Dokumentacija HACCP sustava, uključujući HACCP plan
 • Provedba, provjeru i poboljšanje HACCP sustava

Razvoj, implementacija i certifikacija HACCP-a je kontinuirano putovanje s neovisnim auditom koji predstavlja jedan element u cjelokupnom procesu procjene.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: