DNV GL

Proces verifikacije

Saznajte više o protokolu za verifikaciju i tijeku procesa verifikacije

Verifikacija izvještaja o održivosti

Verifikacija sustava izvještavanja može ispuniti očekivanja mnogih zainteresiranih strana, od ulagača, regulatornih tijela, odbora, zaposlenika, kupaca i ostalih. No, što je verifikacija i kako izgleda proces verifikacije?

Verification services by DNV GL

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija

Kontaktirajte nas

Već znate što tražite

Zatražite ponudu

Izvještavanje o održivosti uglavnom je ciklično i obavlja se ručno. Sama tvrtka koja izvještava odlučuje o ciklusima izvještavanja. Verifikacija sustava izvještavanja koristi se kako bi demonstrirali usklađenost sa zahtjevima definiranim u DNV GL verifikacijskom protokolu za izvještavanje o održivosti.

Kako mogu postati verificiran od DNV GL-a? 

Naš se verifikacijski proces uglavnom sastoji od pet faza. No, ovisno o vremenskim okvirima i obimu verifikacijskog projekta, koraci verifikacije mogu biti odrađivani na dogovorene načine ili biti spojeni.

1. Definiranje opsega 

DNV GL-ov verifikacijski proces započinje definiranjem opsega verifikacije. To je nešto što naš lead auditor radi zajedno s Vama.

2. Planiranje procesa verifikacije 

Nakon što je dogovoren opseg, mi izvršavamo općenitu ocjenu i pregled materijala. To služi za uspostavu detaljnog plana verifikacije.

3. Verifikacija 

Uglavnom se radi o kombinaciji verifikacije na sjedištu i lokacijama. To se može odvijati paralelno, a pronalasci na sjedištu mogu prouzrokovati detaljnije istraživanje na pojedinim lokacijama ili obrnuto. 

4. Izvještaj verifikacije 

Pred završetak, mi predstavljamo pronalaske u detaljnom verifikacijskom izvještaju upravi. U izvještaju naš lead auditor može identificirati prilike za poboljšanje kao i pohvale vezane uz postojeće korištene prakse izvještavanja primijećene tokom verifikacijskog procesa. Te su informacije vrijedne za organizaciju kako bi se provodila kontinuirana poboljšanja.

Verifikacijski se izvještaj tretira kao povjerljiv dokument između organizacije i DNV GL-a kao verifikatora.  

5. Potvrda o verifikaciji

Glavni rezultat procesa je potvrda o verifikaciji. Ona oslikava rezultate procjene u odnosu na pronalaske. Potvrda je namijenjena za javno korištenje. Naša je preporuka da potvrda bude uključena u Vaš izvještaj o održivosti. No, na Vama je da odlučite kako i gdje ćete potvrdu koristiti.

Jesu li zainteresirane strane uključene u proces? 

Zainteresirane strane mogu biti uključene u bilo koju gore navedenu fazu procesa, ovisno o dogovoru s organizacijom.

U različitim fazama procesa verifikacije, verifikator bi trebao imati mogućnost konzultirati se sa zainteresiranim stranama ili ih posjetiti s ciljem dobivanja informacija potrebnih za razjašnjavanje pojedinih ključnih pitanja. No, o tome treba postojati jasan dogovor između tvrtke i verifikatora i ostalih strana prije verifikacijskog procesa.  

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija

Kontaktirajte nas

Već znate što tražite

Zatražite ponudu

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas